Gym Rule no. 41 : รู้ยัง cardio ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ

Group Copy 7.png

"รู้ยัง cardio ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ"


   ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ที่ออกกำลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ มักเข้าใจกันว่า ท่าเล่นกล้ามแล้วห้าม cardio ต่อ เพราะว่าจะทำให้สูญเสียในส่วนของมวลกล้ามเนื้อไป แต่จริงๆแล้วจากการวิจัย หลังจากที่เราเล่นเวทเสร็จแล้ว การทำ cardio ต่อนั้นจะยังช่วยให้เราสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นอีกด้วย


   ผมขออธิบายเป็นดังนี้ ประโยชน์ของ cardio ส่งผลต่อการฝึก2แบบ


   1.ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด


   คือเมื่อเราฝึก cardio ทำให้ระบบหัวใจและหลอกเลือดแข็งแรงขึ้น อัตราการแลกเเปลี่ยนออกซิเจนดีขึ้น ทำให้อาการเหนื่อยในระหว่างการฝึกน้อยลง ผลจากการที่เราฝึกเพิ่มกล้ามเนื้อ หรือการเพิ่มนำ้หนักตัว คือ ระบบหัวใจจะต้องรับภาระการทำงานที่เยอะขึ้น ท่าเราไม่ฝึกcardio ให้แข็งแรง เราก็จะเจอกับภาวะการเหนื่อยง่าย หอบ เนื่องจากระบบร่างกายรองรับภาวะของนำ้หนักตัวที่เพิ่มขึ้นไม่ไหวนั้นเอง ดังนั้นการฝึก cardio จึงมีความสำคัญในการพัฒนาหัวใจและหลอดเลือด


   2.ส่งผลต่อการฝึกเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
   เนื่องจากการพัฒนาระบบหัวใจและหลอดเลือดในข้อที่1 ส่งผลให้ในระหว่างการฝึก ระบบของหัวใจ หลอดเลือดและปอด ต้องทำงานหนักในการแลกเปลี่ยนและชดเชยออกซิเจน เพื่อคืนสภาพให้กับร่างกายในการฝึก ท่าร่างกายของเรามีระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ดี จะส่งผลให้ย่นระยะเวลาในการฝื้นตัวที่ดีขึ้น และมีอาการเหนื่อยในระหว่างการฝึกน้อยลง ส่งผลให้เวลาที่เราฝึก เราสามารถฝึกได้หนักขึ้นและนานขึ้นนั่นเอง ดังนั้นการฝึก cardio จะช่วยยืดเวลาการ"เหนื่อย"ทำให้ผู้ฝึกถึงจุดหมดแรงจากกล้ามเนื้อได้ โดยที่อาการเหนื่อยก่อนหมดแรงไม่เป็นอุปสรรคนั่นเอง


   "ข้อควรระวังในการฝึก cardio หลังการเล่นเวท"


   1.ต้องชดเชยพลังงานจากการcardioไปด้วย เช่น เมื่อผู้ฝึกต้องการสร้างกล้ามเนื้อและต้องกินอาหารให้ได้3,000แคลอรี่ต่อวัน ท่าวันนั้นฝึกcardioด้วย และได้ใช้พลังงานในการฝึกcardioไป400แคลอรี่ วันนั้นให้คุณกินให้ได้พลังงานทั้งหมด3,400-แคลอรี่ แต่ท่าวันไหนไม่ได้ฝึกcardio ให้กิน3,000-เท่าเดิม


   2.อย่า cardio มากเกินไป คือเมื่อเราcardio มากเกินไปถี่เกินไป เพราะว่าเวลาที่เข้าโปรแกรมลดไขมัน จะจัดการโปรแกรมในส่วนของ cardio ได้ยาก เช่นปกติเมื่อเปลี่ยนโปรแกรมจากเพิ่มนำ้หนักเป็นลดไขมัน คุณต้องเพิ่มcardio เข้าไป1-3ชั่วโมง/สัปดาห์ เพื่อสร้างภาวะพลังงานติดลบ ท่าผู้ฝึก cardio อยู่แล้วเป็นประจำ 5-6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในช่วงเข้าโปรแกรมลดไขมัน คุณต้องcardio เพิ่มเป็น 6-9ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งผมไม่แนะ เพราะเสี่ยงต่อการเสียกล้ามเนื้อ และ overtrain ด้วย


   สรุป
   ถึงแม้จะอยู่ในช่วงเพิ่มนำ้หนัก หรือสร้างกล้ามเนื้อ ควรต้องฝึกcardio ไว้ด้วย เพื่อพัฒนาระบบหัวใจ และต่องจัดสรรพลังงานชดเชยจากอาหารเพื่อทดแทน พลังงานที่ใช้ไปในการ cardio ให้สมดุลกับพลังงานที่ได้รับในการเพิ่มนำ้หนัก โดยคุณอาจเริ่มการฝึกที่20-30นาที่2-3ครั้ง/สัปดาห์ และอาทเพิ่มได้ถึง 45-60นาที2-3ครัง/สัปดาห์. 


  

PT JU

PT JU